Vocaloanthems (?)

miku / ?Day | KAITO / G2 | Rin / YUI | MEIKO / ?? | Luka / ? | photo thanks all of you @ CWTHK1