[?????] ????

20100613 // MIKUO cn ?DAY // KAITO cn G2 // photos thx YUI // ?????, ??????